Kapcsolat

Adatkezelési nyilatkozat

Utoljára frissítve 2020. 06. 23.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (Általános adatvédelmi rendelet, röviden: GDPR) 14. cikkére hivatkozással az alábbi tájékoztatást adom.

A Palotás-Mix Kft. (székhelye: 8516 Kemeneshőgyész, Nagymajor hrsz 0197/5., Cégjegyzékszám: 19-09-503470, Adószám: 11526034-2-19, továbbiakban röviden: Adatkezelő) gazdasági tevékenysége körében szerződéses kapcsolatban áll az Ön munkáltatójával. E szerződéses jogviszonyban a Munkáltatója (adatforrás) Önt kapcsolattartóként jelölte meg az Ön nevének, telefonszámának, e-mail-címének, munkakörének és a munkavégzési helyének megadásával.

Az adatkezelés jogalapja és célja: Társaságunk az Ön fent megjelölt adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontjára hivatkozással, jogos érdek alapján kezeli, az Adatkezelő és az Ön Munkáltatója közötti szerződés és a felek kölcsönös tájékoztatási kötelezettsége teljesítése érdekében.

Érdekmérlegelés: A feleknek jelentős gazdasági érdeke fűződik a gazdasági tevékenységük körében kötött szerződések teljesítéséhez, melyhez nélkülözhetetlen a felek kölcsönös tájékoztatása, kapcsolattartása, ami a feleknek jogszabályon és szerződésen alapuló kötelezettsége. A felek kölcsönös tájékoztatása, kapcsolattartása az Ön érdeke és egyben az Ön munkaviszonyból származó kötelezettsége is. Az előbbiekre tekintettel a felek kölcsönös tájékoztatása elsőbbséget élvez a természetes személy fent hivatkozott, a munkahelyi tevékenységével összefüggő elérhetőségeinek mint személyes adatoknak a védelmével szemben.

A személyes adatok az alábbi esetekben ismerheti meg harmadik fél illetve címzett:

A személyes adatok tárolásának ideje: a szerződés teljesítését követő 5 év, melyet a szerződéssel összefüggő igények érvényesítésének törvényi határideje (polgári jogi elévülési idő) indokol.

Amennyiben az Adatkezelő adatkezelését jogellenesnek tartja, joga van a jogellenes adatkezeléssel összefüggésben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: H-1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, www.naih.hu) panaszt benyújtani illetve bírósághoz fordulni. Ön kérelmezheti az Adatkezelőtől a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését illetve tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen (a saját helyzetével kapcsolatos okokból) továbbá kérheti kezelésének korlátozását (pontatlan, jogellenes, tiltakozással érintett vagy megvalósult célt követően továbbkezelt adatok esetében).